Organisatie

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen.

  • C.A.M. Swagemakers (Cees), Lid.
  • C.P.F.E. Jacobs (Kees). Lid
  • P.C. van der Ven (Clement), Penningmeester.
  • A. van der Dussen (Arie), Secretaris.
  • F.A. Hartog (Floor), Lid
  • H.A.P.M. van den Bosch (Eric), Lid
  • E. Wassink(Eline), Voorzitter

Totstandkoming

Stichting “de Oude Kerk” is op 27 juli 1973 opgericht door dhr. A.P.J. Brouwers, mevr. M.H. van Everdingen, dhr. R.C.W. Bouwman, dhr. B.J.A.M. Velge en dhr. L. van der Ham. De stichting kreeg bij oprichting de naam: Stichting tot restauratie, behoud en exploitatie van het Nederlands Hervormd kerkgebouw te Dongen. De oprichters hebben ieder een bedrag van ƒ 100,-- van hun vermogen afgezonderd en dit bestemd tot kapitaal van de stichting.

De Stichting heeft op 13 juni 1975 het kerkgebouw daadwerkelijk van de Nederlandse Hervormde Gemeente gekocht. De koopsom bedroeg ƒ 1,00. Hierop volgend heeft de stichting plannen voor restauratie gemaakt. Deze plannen zijn voor het koor en het transeptgedeelte in de jaren 1984 – 1986 uitgevoerd. In verband met verschillen van inzicht is er toen niets aan de ruïne gedaan.

De statuten van de stichting zijn op 18 september 1989 gewijzigd. Het bij de oprichting vastgestelde doel bleef ook in de gewijzigde statuten in stand. (Zie hieronder).

Na 1989 heeft de stichting een sluimerend bestaan geleid. Vanaf 2003 tot 2010 is gezocht naar mogelijkheden om het gebouw over te dragen aan het Monumentenfonds Brabant NV (MFB). Hiertoe zijn ook plannen opgesteld, maar begin 2010 bleek dat deze opzet niet haalbaar was. Het MFB trok zich terug.

In 2007 is door de Rechtbank te 's-Hertogenbosch een nieuw stichtingsbestuur benoemd. Nadat het MFB zich had teruggetrokken, heeft het nieuwe bestuur gewerkt aan een versoberde opzet gewerkt om te komen tot conservering van de ruïne en het aanpassen van het kerkgedeelte voor diverse en ruime gebruiksmogelijkheden.

Eind 2010 was er voldoende financiële ruimte is begonnen met uitvoering van de plannen.In mei 2012 kon het complex feestelijk in gebruik worden genomen.

Doelstelling

Bij de oprichting werd het doel van de stichting volgt omschreven: Het restaureren, behouden en exploiteren van het Nederlands Hervormd kerkgebouw met bijbehorend terrein, kadastraal bekend gemeente Dongen sectie I. nummer 535 groot acht en veertig aren zestig centiaren, gelegen te Dongen aan de Kerkstraat

Sponsoring

Het project zoals het nu is uitgevoerd heeft veel geld en energie gekost. Het project had nooit tot stand kunnen komen zonder de inbreng van overheden, diverse instanties en sponsoren. Ook is er een enorme inspanning geleverd door veel vrijwilligers.

De investering voor het conserveren van de ruïne en het aanpassen van het kerkgebouw zijn nu gedaan. Nu begint de exploitatie van het gebouw en moeten er nog verdere aanpassingen gedaan worden. Vooral voor dat laatste is geld nodig. Ons bestuur zal hiervoor overheden, instellingen, fondsen en sponsors gaan benaderen. Mocht u belangstelling hebben voor sponsoring van de nog noodzakelijke aanpassingen dan kunt u zich wenden tot ons bestuur.

Stichting De Oude Kerk wordt mede ondersteund door:

logo-tvcDe Oude Kerk heeft deze website laten maken bij R2H

Contact gegevens

Correspondentie adres
Emmalaan 4
5109 TB ’s Gravenmoer

Bezoek adres
Kerkstraat 56 in Dongen

Meer gegevens »

rechts

Correspondentie adres: Emmalaan 4 | 5109 TB ’s Gravenmoer
Bezoek adres: Kerkstraat 56 | Dongen