Meer over de stichting De Oude Kerk

 

Stichting “de Oude Kerk” is op 27 juli 1973 opgericht door dhr. A.P.J. Brouwers, mevr. M.H. van Everdingen, dhr. R.C.W. Bouwman, dhr. B.J.A.M. Velge en dhr. L. van der Ham. De stichting kreeg bij oprichting de naam: Stichting tot restauratie, behoud en exploitatie van het Nederlands Hervormd kerkgebouw te Dongen. De oprichters hebben ieder een bedrag van ƒ 100,– van hun vermogen afgezonderd en dit bestemd tot kapitaal van de stichting.

De Stichting heeft op 13 juni 1975 het kerkgebouw daadwerkelijk van de Nederlandse Hervormde Gemeente gekocht. De koopsom bedroeg ƒ 1,00. Hierop volgend heeft de stichting plannen voor restauratie gemaakt. Deze plannen zijn voor het koor en het transeptgedeelte in de jaren 1984 – 1986 uitgevoerd. In verband met verschillen van inzicht is er toen niets aan de ruïne gedaan.

De statuten van de stichting zijn op 18 september 1989 gewijzigd. Het bij de oprichting vastgestelde doel bleef ook in de gewijzigde statuten in stand. (Zie hieronder).

Na 1989 heeft de stichting enkele jaren een sluimerend bestaan geleid. Vanaf 2003 tot 2010 is gezocht naar mogelijkheden om het gebouw over te dragen aan het Monumentenfonds Brabant NV (MFB). Hiertoe zijn ook plannen opgesteld, maar begin 2010 bleek dat deze opzet niet haalbaar was. Het MFB trok zich terug.

In 2007 is door de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch een nieuw stichtingsbestuur benoemd. Nadat het MFB zich had teruggetrokken, heeft het nieuwe bestuur gewerkt aan een versoberde opzet om te komen tot conservering van de ruïne en het aanpassen van het kerkgedeelte zodat de gebruiksmogelijkheden aanzienlijk vergroot werden. 

Eind 2010 was er voldoende financiële ruimte en is het bestuur begonnen met uitvoering van de plannen. In mei 2012 kon de gerestaureerde Oude Kerk en de geconserveerde ruïne feestelijk in gebruik worden genomen.

Bij de oprichting werd het doel van de stichting als volgt omschreven: Het restaureren, behouden en exploiteren van het Nederlands Hervormd kerkgebouw met bijbehorend terrein, kadastraal bekend gemeente Dongen sectie I. nummer 535 groot acht en veertig aren zestig centiaren, gelegen te Dongen aan de Kerkstraat.

Het project zoals het nu is uitgevoerd heeft veel geld en energie gekost. Het project had nooit tot stand kunnen komen zonder de inbreng van provincie en gemeente. Ook is er een enorme inspanning geleverd door vrijwilligers.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

E.G. Wassink-Lub (Eline)

E.G. Wassink-Lub (Eline)

Voorzitter

 

P.C. van der Ven (Clement)

P.C. van der Ven (Clement)

Penningmeester

 

M.  Buijs (Marianne)

M. Buijs (Marianne)

Secretaris

M.E. Kooijmans (Madelon)

M.E. Kooijmans (Madelon)

Communicatie

J.J.B.A. de Gussem (Jurgen)

J.J.B.A. de Gussem (Jurgen)

Beheerszaken

 

Gastheren

F.A. Hartog (Floor)

F.A. Hartog (Floor)

Gastheer

A. van der Dussen (Arie)

A. van der Dussen (Arie)

Gastheer

B. van Hengel (Bas)

B. van Hengel (Bas)

Gastheer

Vragen? Neem contact met ons op!

2 + 3 =